Support

De meest gestelde vragen over AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet houdt in dat er vanaf 25 mei dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie. Hierdoor komt de Wet bescherming persoonsgegevens (wbp) te vervallen. 

In onze privacy statement wordt toegelicht op welke manier FastFlex omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Dit omvat de persoonsgegevens die je via de website aan FastFlex verstrekt als mede de persoonsgegevens die u via een andere weg aan FastFlex heeft verstrekt. Onder persoonsgegeven verstaan elk gegeven dat betrekking heeft op en, direct dan wel indirect, te herleiden is tot een identificeerbaar natuurlijk persoon. Lees onze volledige privacy statement hier.

In lijn met de wetgeving heb je recht om bij de organisatie je gegevens op te vragen, in te zien. Maar je hebt ook het recht op verzoek om de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast mag je ons vragen of wij jouw gegevens delen met een derde partij.

Wil je graag je gegevens:

  1. Opvragen
  2. Correctie
  3. Verwijderen
  4. Overdracht derde partij

Stuur dan een mail naar privacy@fastflex.nl en wij helpen je dan graag verder.

AVG is de afkorting van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke op 25 mei 2018 van kracht zal zijn. Deze wet houdt in dat er vanaf 25 mei dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie. Hierdoor komt de Wet bescherming persoonsgegevens (wbp) te vervallen. De belangrijkste pijlers van deze nieuwe wet zijn dat burgers meer rechten hebben als het gaat om privacy. Daarnaast krijgen organisaties meer verantwoordelijkheden, zij moeten namelijk kunnen aantonen dat zij zich aan deze wet houden. Tot slot hebben toezichthouders meer bevoegdheden om (harder) op te treden tegen organisaties welke deze wet niet voldoende naleven.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt voor elke ondernemer of organisatie welke te maken hebben met persoonsgegevens. Zo heeft iedere organisatie klanten en zijn/haar naam is een persoonsgegeven. Zelf als blogger heb je te maken met de AVG, bijvoorbeeld als personen reacties achterlaten op je website.

Persoonsgegevens zijn namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen. Ook bestaan er daarnaast nog bijzondere persoonsgegevens zoals politieke opvattingen, seksuele voorkeur, ras, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging, gegevens over gezondheid, genetische gegevens en biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon. Tot slot zijn er ook nog strafrechtelijke persoonsgegevens, deze gegevens hebben te maken hebben met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen. Met speciale- en strafrechtelijke persoonsgegevens dient anders te worden om gegaan vanwege de gevoeligheid van deze gegevens.

Als je als organisatie persoonsgegevens wilt verwerken dan dien je daarvoor een wettelijke grondslag te hebben. De AVG kent zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

  1. Toestemming van de betrokken persoon.
  2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
  4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
  5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
  6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Mocht je de gegevensverwerking niet kunnen baseren op minimaal één van de grondslagen? Dan heb je niet het recht om de gegevens te verwerken.

Uiteraard is het beschermen van gegevens altijd al een belangrijk thema geweest bij Between Staffing Group en vanzelfsprekend hebben wij onze processen opnieuw doorlopen om geheel compliant te blijven werken volgens de nieuwe wetgeving (AVG). Om dit te doen heeft Between Staffing Group een projectgroep bij elkaar gebracht. Deze projectgroep komt wekelijks samen om te bespreken waar we als organisatie nog slagen op kunnen maken en welke processen we moeten aanpassen aan de vernieuwde wetgeving. Doormiddel van deze projectgroep is  onze hele organisatie en zijn onze processen opnieuw bekeken en beoordeeld en waar nodig aangepast. Daarbij hebben wij een Privacy Officer benoemt, Marieke Knegt. Zij zal zorg dragen dat Between Staffing Group compliant werkt en hier toezicht op houden.

Wij kunnen ons voorstellen dat deze wet vragen oproept. Wij hopen dat we jouw vragen hebben kunnen beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn dan kun je altijd contact opnemen met onze privacy officer Marieke Knegt, +31 20 – 584 08 57 of privacy@nl.between.com.  

Klik hier voor de Privacy statement FastFlex en de Cookieverklaring

 

Meer informatie nodig?

Staat je vraag er niet tussen of geeft het antwoord onvoldoende informatie? Neem dan contact op met onze regiedesk. Mail je vraag naar privacy@fastflex.nl of bel 088 – 327 84 00.patek philippe replica watches